چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393 - 23 جمادي الثاني 1435 - 23 آوريل 2014

صفحه اول|منابع خبري|گزارش هفتگی|تشکيلات شورا|ائمه جمعه|ارتباط با ما |رهنمود رهبر|کتابخانه|پست الکترونیک

نماز جمعه های استان مازندران

کدعنوانای میلخطبهاخبارمطالبتماس
505آملamool@imamatjome.com[7][59][0]تماس
826اميرکلاamirkola@imamatjome.com[0][0][0]تماس
506بابلbabol@imamatjome.com[20][18][0]تماس
507بابلسرBabolsar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
860بخش امام زاده عبدا..imamzadeh@imamatjome.com[4][2][0]تماس
785بخش بابلکنارbabolkenar@imamatjome.com[55][70][44]تماس
864بخش دابودشتdaboodasht@imamatjome.com[20][145][8]تماس
773بخش سرخ رودsorkhrood@imamatjome.com[43][92][3]تماس
751بخش مرزن آبادmarzanabad@imamatjome.com[146][31][1]تماس
775بخش کجورkojor@imamatjome.com[52][0][0]تماس
821بخش کياسرkyasar@imamatjome.com[0][2][0]تماس
508بند پي شرقيbandpaisharghi@imamatjome.com[6][3][1]تماس
509بند پي غربيbandpaigharbi@imamatjome.com[39][0][0]تماس
118بهشهرbehshahr@imamatjome.com[0][0][0]تماس
645بهنميرbehnamir@imamatjome.com[34][43][3]تماس
288پل سفيدpolsefid@imamatjome.com[0][0][0]تماس
643تنکابنtonekabon@imamatjome.com[0][0][0]تماس
644جويبارjoibar@imamatjome.com[3][4][1]تماس
510چالوسchaloos@imamatjome.com[52][101][30]تماس
469چمستانChamestan@imamatjome.com[366][361][379]تماس
836دهستان زاغمرزzaghmaraz@imamatjome.com[3][0][0]تماس
511رامسرramsar@imamatjome.com[11][29][0]تماس
761زرگر شهرzargarshahr@imamatjome.com[90][48][0]تماس
512زيرابzerab@imamatjome.com[30][28][1]تماس
513ساريsari@imamatjome.com[193][289][20]تماس
474سلمانشهرSalmanshahr@imamatjome.com[23][1][2]تماس
515سوركsorak@imamatjome.com[64][357][5]تماس
519سيمرغsemorgh@imamatjome.com[11][0][0]تماس
478شيرگاهshirgah@imamatjome.com[199][42][11]تماس
480عباس آبادabasabad@imamatjome.com[0][1][2]تماس
835فرح آبادfarahabad@imamatjome.com[22][53][8]تماس
516فريدون كنارferidonkenar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
517قائم شهرghaemshahr@imamatjome.com[0][0][0]تماس
518كلاردشتKelardasht@imamatjome.com[0][1][0]تماس
483كله بستkalebast@imamatjome.com[7][0][3]تماس
750گتابghatab@imamatjome.com[123][210][10]تماس
485گلوگاهgalogah@imamatjome.com[26][3][0]تماس
521محمودآبادmaahmoodabad@imamatjome.com[47][23][0]تماس
522مسئول دفتر مازندرانsari2@imamatjome.com[10][1]تماس
492نشتاوردNashtavard@imamatjome.com[36][24][1]تماس
493نكاءneka@imamatjome.com[137][212][11]تماس
494نورnoor@imamatjome.com[2][16][1]تماس
523نوشهرnoshahr@imamatjome.com[34][0][0]تماس
791کلارآبادkelarabad@imamatjome.com[58][83][67]تماس
استانها
ليست نهاد نماز جمعه
نماز جمعه جهان اسلام
نمایندگان ولی فقیه در استان ها
مسئول دفاتر استان ها
معاونت هاي شورا
دفاترمعاونت شورا
 
   تعداد بازدید : 14024070    ImamatJome.com © 2008