يکشنبه 10 اسفند 1393 - 9 جمادي الاول 1436 - 1 مارس 2015

صفحه اول|منابع خبري|گزارش هفتگی|تشکيلات شورا|ائمه جمعه|ارتباط با ما |رهنمود رهبر|کتابخانه|پست الکترونیک

نماز جمعه های استان مازندران

کدعنوانای میلخطبهاخبارمطالبتماس
505آملamool@imamatjome.com[6][1][0]تماس
826اميرکلاamirkola@imamatjome.com[0][0][0]تماس
634ايزدشهرizadshahr[1][1][1]تماس
506بابلbabol@imamatjome.com[52][34][0]تماس
507بابلسرBabolsar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
860بخش امام زاده عبدا..imamzadeh@imamatjome.com[4][40][0]تماس
785بخش بابلکنارbabolkenar@imamatjome.com[106][335][134]تماس
864بخش دابودشتdaboodasht@imamatjome.com[66][557][85]تماس
773بخش سرخ رودsorkhrood@imamatjome.com[27][54][4]تماس
751بخش مرزن آبادmarzanabad@imamatjome.com[103][30][1]تماس
775بخش کجورkojor@imamatjome.com[63][2][0]تماس
821بخش کياسرkyasar@imamatjome.com[9][38][0]تماس
508بند پي شرقيbandpaisharghi@imamatjome.com[22][70][3]تماس
884بند پي غربيbandpaigharbi@imamatjome.com[21][114][20]تماس
118بهشهرbehshahr@imamatjome.com[0][16][0]تماس
645بهنميرbehnamir@imamatjome.com[40][21][2]تماس
288پل سفيدpolsefid@imamatjome.com[0][0][0]تماس
643تنکابنtonekabon@imamatjome.com[43][102][0]تماس
644جويبارjoibar@imamatjome.com[35][72][11]تماس
510چالوسchaloos@imamatjome.com[144][846][27]تماس
469چمستانChamestan@imamatjome.com[218][411][524]تماس
836دهستان زاغمرزzaghmaraz@imamatjome.com[21][0][0]تماس
511رامسرramsar@imamatjome.com[3][0][0]تماس
761زرگر شهرzargarshahr@imamatjome.com[42][12][0]تماس
512زيرابzerab@imamatjome.com[14][2][0]تماس
513ساريsari@imamatjome.com[102][175][14]تماس
474سلمانشهرSalmanshahr@imamatjome.com[11][6][0]تماس
515سوركsorak@imamatjome.com[8][276][5]تماس
519سيمرغsemorgh@imamatjome.com[18][12][0]تماس
478شيرگاهshirgah@imamatjome.com[117][79][270]تماس
480عباس آبادabasabad@imamatjome.com[0][0][2]تماس
835فرح آبادfarahabad@imamatjome.com[65][100][14]تماس
516فريدون كنارferidonkenar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
517قائم شهرghaemshahr@imamatjome.com[56][24][60]تماس
518كلاردشتKelardasht@imamatjome.com[0][0][0]تماس
483كله بستkalebast@imamatjome.com[0][0][1]تماس
750گتابghatab@imamatjome.com[94][403][13]تماس
485گلوگاهgalogah@imamatjome.com[31][8][0]تماس
521محمودآبادmaahmoodabad@imamatjome.com[47][13][0]تماس
522مسئول دفتر مازندرانsari2@imamatjome.com[1][1]تماس
492نشتاوردNashtavard@imamatjome.com[27][3][1]تماس
493نكاءneka@imamatjome.com[101][294][13]تماس
494نورnoor@imamatjome.com[8][28][47]تماس
523نوشهرnoshahr@imamatjome.com[35][0][0]تماس
791کلارآبادkelarabad@imamatjome.com[101][259][169]تماس
استانها
ليست نهاد نماز جمعه
نماز جمعه جهان اسلام
نمایندگان ولی فقیه در استان ها
مسئول دفاتر استان ها
معاونت هاي شورا
دفاترمعاونت شورا
 
   تعداد بازدید : 18888099    ImamatJome.com © 2008