دوشنبه 9 آذر 1394 - 17 صفر 1437 - 30 نوامبر 2015

صفحه اول|منابع خبري|گزارش هفتگی|تشکيلات شورا|ائمه جمعه|ارتباط با ما |رهنمود رهبر|کتابخانه|پست الکترونیک

نماز جمعه های استان مازندران

کدعنوانای میلخطبهاخبارمطالبتماس
505آملamool@imamatjome.com[6][0][0]تماس
826اميرکلاamirkola@imamatjome.com[0][0][0]تماس
634ايزدشهرizadshahr[1][1][1]تماس
506بابلbabol@imamatjome.com[79][11][0]تماس
507بابلسرBabolsar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
860بخش امام زاده عبدا..imamzadeh@imamatjome.com[5][33][0]تماس
785بخش بابلکنارbabolkenar@imamatjome.com[136][298][141]تماس
864بخش دابودشتdaboodasht@imamatjome.com[108][131][85]تماس
773بخش سرخ رودsorkhrood@imamatjome.com[61][171][11]تماس
751بخش مرزن آبادmarzanabad@imamatjome.com[133][10][1]تماس
775بخش کجورkojor@imamatjome.com[63][0][0]تماس
821بخش کياسرkyasar@imamatjome.com[9][28][0]تماس
508بند پي شرقيbandpaisharghi@imamatjome.com[51][63][3]تماس
884بند پي غربيbandpaigharbi@imamatjome.com[42][350][20]تماس
118بهشهرbehshahr@imamatjome.com[20][57][0]تماس
645بهنميرbehnamir@imamatjome.com[40][0][2]تماس
288پل سفيدpolsefid@imamatjome.com[0][0][0]تماس
643تنکابنtonekabon@imamatjome.com[60][168][0]تماس
644جويبارjoibar@imamatjome.com[46][62][11]تماس
510چالوسchaloos@imamatjome.com[244][842][27]تماس
469چمستانChamestan@imamatjome.com[248][129][524]تماس
836دهستان زاغمرزzaghmaraz@imamatjome.com[21][0][0]تماس
511رامسرramsar@imamatjome.com[3][0][0]تماس
761زرگر شهرzargarshahr@imamatjome.com[71][37][0]تماس
512زيرآبzerab@imamatjome.com[22][5][0]تماس
513ساريsari@imamatjome.com[140][151][17]تماس
474سلمانشهرSalmanshahr@imamatjome.com[11][0][0]تماس
519سيمرغsemorgh@imamatjome.com[21][3][0]تماس
478شيرگاهshirgah@imamatjome.com[140][59][270]تماس
905صلاح الدين کلاsalaheddin@imamatjome.com[0][0][0]تماس
480عباس آبادabasabad@imamatjome.com[0][0][2]تماس
835فرح آبادfarahabad@imamatjome.com[99][42][14]تماس
516فريدون كنارferidonkenar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
517قائم شهرghaemshahr@imamatjome.com[82][66][60]تماس
518كلاردشتKelardasht@imamatjome.com[0][0][0]تماس
483كله بستkalebast@imamatjome.com[0][0][1]تماس
750گتابghatab@imamatjome.com[131][360][13]تماس
485گلوگاهgalogah@imamatjome.com[48][73][0]تماس
521محمودآبادmaahmoodabad@imamatjome.com[60][10][0]تماس
522مسئول دفتر مازندرانsari2@imamatjome.com[0][1]تماس
515مياندورود (سورک)sorak@imamatjome.com[9][2][5]تماس
492نشتاوردNashtavard@imamatjome.com[37][2][1]تماس
493نكاءneka@imamatjome.com[135][204][13]تماس
494نورnoor@imamatjome.com[15][35][53]تماس
523نوشهرnoshahr@imamatjome.com[37][0][0]تماس
916هچيرودhachirud@imamatjome.com[0][0][0]تماس
791کلارآبادkelarabad@imamatjome.com[143][356][221]تماس
استانها
ليست نهاد نماز جمعه
نماز جمعه جهان اسلام
نمایندگان ولی فقیه در استان ها
مسئول دفاتر استان ها
معاونت هاي شورا
دفاترمعاونت شورا
 
   تعداد بازدید : 24719348    ImamatJome.com © 2008