شنبه 5 ارديبهشت 1394 - 5 رجب 1436 - 25 آوريل 2015

صفحه اول|منابع خبري|گزارش هفتگی|تشکيلات شورا|ائمه جمعه|ارتباط با ما |رهنمود رهبر|کتابخانه|پست الکترونیک

نماز جمعه های استان مازندران

کدعنوانای میلخطبهاخبارمطالبتماس
505آملamool@imamatjome.com[6][1][0]تماس
826اميرکلاamirkola@imamatjome.com[0][0][0]تماس
634ايزدشهرizadshahr[1][1][1]تماس
506بابلbabol@imamatjome.com[58][34][0]تماس
507بابلسرBabolsar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
860بخش امام زاده عبدا..imamzadeh@imamatjome.com[5][42][0]تماس
785بخش بابلکنارbabolkenar@imamatjome.com[113][363][136]تماس
864بخش دابودشتdaboodasht@imamatjome.com[75][557][85]تماس
773بخش سرخ رودsorkhrood@imamatjome.com[34][77][4]تماس
751بخش مرزن آبادmarzanabad@imamatjome.com[106][30][1]تماس
775بخش کجورkojor@imamatjome.com[63][2][0]تماس
821بخش کياسرkyasar@imamatjome.com[9][42][0]تماس
508بند پي شرقيbandpaisharghi@imamatjome.com[28][76][3]تماس
884بند پي غربيbandpaigharbi@imamatjome.com[26][201][20]تماس
118بهشهرbehshahr@imamatjome.com[0][16][0]تماس
645بهنميرbehnamir@imamatjome.com[40][21][2]تماس
288پل سفيدpolsefid@imamatjome.com[0][0][0]تماس
643تنکابنtonekabon@imamatjome.com[43][136][0]تماس
644جويبارjoibar@imamatjome.com[43][86][11]تماس
510چالوسchaloos@imamatjome.com[236][868][27]تماس
469چمستانChamestan@imamatjome.com[228][470][524]تماس
836دهستان زاغمرزzaghmaraz@imamatjome.com[21][0][0]تماس
511رامسرramsar@imamatjome.com[3][0][0]تماس
761زرگر شهرzargarshahr@imamatjome.com[50][22][0]تماس
512زيرابzerab@imamatjome.com[14][2][0]تماس
513ساريsari@imamatjome.com[109][191][14]تماس
474سلمانشهرSalmanshahr@imamatjome.com[11][6][0]تماس
515سوركsorak@imamatjome.com[8][276][5]تماس
519سيمرغsemorgh@imamatjome.com[18][12][0]تماس
478شيرگاهshirgah@imamatjome.com[124][79][270]تماس
480عباس آبادabasabad@imamatjome.com[0][0][2]تماس
835فرح آبادfarahabad@imamatjome.com[70][103][14]تماس
516فريدون كنارferidonkenar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
517قائم شهرghaemshahr@imamatjome.com[56][24][60]تماس
518كلاردشتKelardasht@imamatjome.com[0][0][0]تماس
483كله بستkalebast@imamatjome.com[0][0][1]تماس
750گتابghatab@imamatjome.com[101][455][13]تماس
485گلوگاهgalogah@imamatjome.com[40][14][0]تماس
521محمودآبادmaahmoodabad@imamatjome.com[50][13][0]تماس
522مسئول دفتر مازندرانsari2@imamatjome.com[1][1]تماس
492نشتاوردNashtavard@imamatjome.com[27][3][1]تماس
493نكاءneka@imamatjome.com[105][294][13]تماس
494نورnoor@imamatjome.com[8][28][53]تماس
523نوشهرnoshahr@imamatjome.com[35][0][0]تماس
791کلارآبادkelarabad@imamatjome.com[109][303][180]تماس
استانها
ليست نهاد نماز جمعه
نماز جمعه جهان اسلام
نمایندگان ولی فقیه در استان ها
مسئول دفاتر استان ها
معاونت هاي شورا
دفاترمعاونت شورا
 
   تعداد بازدید : 19746604    ImamatJome.com © 2008