شنبه 10 مهر 1395 - 28 ذي الحجة 1437 - 1 اکتبر 2016

صفحه اول|منابع خبري|گزارش هفتگی|تشکيلات شورا|ائمه جمعه|ارتباط با ما |رهنمود رهبر|کتابخانه|پست الکترونیک

نماز جمعه های استان مازندران

کدعنوانای میلخطبهاخبارمطالبتماس
505آملamool@imamatjome.com[0][0][0]تماس
826اميرکلاamirkola@imamatjome.com[0][0][0]تماس
634ايزدشهرizadshahr[1][1][1]تماس
506بابلbabol@imamatjome.com[98][11][0]تماس
507بابلسرBabolsar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
860بخش امام زاده عبدا..imamzadeh@imamatjome.com[6][33][0]تماس
785بخش بابلکنارbabolkenar@imamatjome.com[125][280][141]تماس
864بخش دابودشتdaboodasht@imamatjome.com[124][83][85]تماس
773بخش سرخ رودsorkhrood@imamatjome.com[58][173][11]تماس
751بخش مرزن آبادmarzanabad@imamatjome.com[111][10][1]تماس
775بخش کجورkojor@imamatjome.com[29][0][0]تماس
821بخش کياسرkyasar@imamatjome.com[9][28][0]تماس
508بند پي شرقيbandpaisharghi@imamatjome.com[65][133][5]تماس
884بند پي غربيbandpaigharbi@imamatjome.com[42][432][20]تماس
118بهشهرbehshahr@imamatjome.com[29][181][5]تماس
645بهنميرbehnamir@imamatjome.com[23][0][2]تماس
288پل سفيدpolsefid@imamatjome.com[0][0][0]تماس
643تنکابنtonekabon@imamatjome.com[61][168][0]تماس
644جويبارjoibar@imamatjome.com[45][49][11]تماس
510چالوسchaloos@imamatjome.com[227][842][27]تماس
469چمستانChamestan@imamatjome.com[214][129][524]تماس
836دهستان زاغمرزzaghmaraz@imamatjome.com[18][0][0]تماس
511رامسرramsar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
761زرگر شهر (لاله آباد)zargarshahr@imamatjome.com[40][37][0]تماس
512زيرآبzerab@imamatjome.com[11][5][0]تماس
513ساريsari@imamatjome.com[114][194][17]تماس
474سلمانشهرSalmanshahr@imamatjome.com[10][0][0]تماس
519سيمرغsemorgh@imamatjome.com[23][3][0]تماس
478شيرگاهshirgah@imamatjome.com[128][11][270]تماس
905صلاح الدين کلاsalaheddin@imamatjome.com[15][26][47]تماس
480عباس آبادabasabad@imamatjome.com[0][0][2]تماس
835فرح آبادfarahabad@imamatjome.com[116][54][17]تماس
516فريدون كنارferidonkenar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
517قائم شهرghaemshahr@imamatjome.com[93][178][61]تماس
518كلاردشتKelardasht@imamatjome.com[0][0][0]تماس
483كله بستkalebast@imamatjome.com[0][0][1]تماس
750گتابghatab@imamatjome.com[102][387][13]تماس
485گلوگاهgalogah@imamatjome.com[37][135][0]تماس
521محمودآبادmaahmoodabad@imamatjome.com[41][8][0]تماس
522مسئول دفتر مازندرانsari2@imamatjome.com[0][1]تماس
515مياندورود (سورک)sorak@imamatjome.com[14][5][5]تماس
492نشتاوردNashtavard@imamatjome.com[21][2][1]تماس
493نكاءneka@imamatjome.com[121][232][16]تماس
494نورnoor@imamatjome.com[13][35][53]تماس
523نوشهرnoshahr@imamatjome.com[10][0][1]تماس
916هچيرودhachirud@imamatjome.com[0][0][0]تماس
791کلارآبادkelarabad@imamatjome.com[143][431][224]تماس
استانها
ليست نهاد نماز جمعه
نماز جمعه جهان اسلام
نمایندگان ولی فقیه در استان ها
مسئول دفاتر استان ها
معاونت هاي شورا
دفاترمعاونت شورا
 
   تعداد بازدید : 30141178    ImamatJome.com © 2008