پنجشنبه 1 آبان 1393 - 27 ذي الحجة 1435 - 23 اکتبر 2014

صفحه اول|منابع خبري|گزارش هفتگی|تشکيلات شورا|ائمه جمعه|ارتباط با ما |رهنمود رهبر|کتابخانه|پست الکترونیک

نماز جمعه های استان مازندران

کدعنوانای میلخطبهاخبارمطالبتماس
505آملamool@imamatjome.com[6][51][0]تماس
826اميرکلاamirkola@imamatjome.com[0][0][0]تماس
634ايزدشهرizadshahr[1][1][1]تماس
506بابلbabol@imamatjome.com[30][24][0]تماس
507بابلسرBabolsar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
860بخش امام زاده عبدا..imamzadeh@imamatjome.com[4][26][0]تماس
785بخش بابلکنارbabolkenar@imamatjome.com[74][213][112]تماس
864بخش دابودشتdaboodasht@imamatjome.com[47][477][49]تماس
773بخش سرخ رودsorkhrood@imamatjome.com[12][92][3]تماس
751بخش مرزن آبادmarzanabad@imamatjome.com[82][36][1]تماس
775بخش کجورkojor@imamatjome.com[63][2][0]تماس
821بخش کياسرkyasar@imamatjome.com[5][14][0]تماس
508بند پي شرقيbandpaisharghi@imamatjome.com[10][17][2]تماس
884بند پي غربيbandpaigharbi@imamatjome.com[11][33][0]تماس
118بهشهرbehshahr@imamatjome.com[0][0][0]تماس
645بهنميرbehnamir@imamatjome.com[29][52][2]تماس
288پل سفيدpolsefid@imamatjome.com[0][0][0]تماس
643تنکابنtonekabon@imamatjome.com[8][34][0]تماس
644جويبارjoibar@imamatjome.com[16][26][1]تماس
510چالوسchaloos@imamatjome.com[31][79][13]تماس
469چمستانChamestan@imamatjome.com[87][495][523]تماس
836دهستان زاغمرزzaghmaraz@imamatjome.com[3][0][0]تماس
511رامسرramsar@imamatjome.com[3][29][0]تماس
761زرگر شهرzargarshahr@imamatjome.com[37][20][0]تماس
512زيرابzerab@imamatjome.com[14][20][0]تماس
513ساريsari@imamatjome.com[83][185][12]تماس
474سلمانشهرSalmanshahr@imamatjome.com[0][6][0]تماس
515سوركsorak@imamatjome.com[8][280][5]تماس
519سيمرغsemorgh@imamatjome.com[13][9][0]تماس
478شيرگاهshirgah@imamatjome.com[76][30][2]تماس
480عباس آبادabasabad@imamatjome.com[0][1][2]تماس
835فرح آبادfarahabad@imamatjome.com[47][84][13]تماس
516فريدون كنارferidonkenar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
517قائم شهرghaemshahr@imamatjome.com[41][1][44]تماس
518كلاردشتKelardasht@imamatjome.com[0][1][0]تماس
483كله بستkalebast@imamatjome.com[0][0][1]تماس
750گتابghatab@imamatjome.com[78][388][13]تماس
485گلوگاهgalogah@imamatjome.com[20][1][0]تماس
521محمودآبادmaahmoodabad@imamatjome.com[28][18][0]تماس
522مسئول دفتر مازندرانsari2@imamatjome.com[10][1]تماس
492نشتاوردNashtavard@imamatjome.com[20][16][1]تماس
493نكاءneka@imamatjome.com[81][273][13]تماس
494نورnoor@imamatjome.com[5][27][1]تماس
523نوشهرnoshahr@imamatjome.com[35][0][0]تماس
791کلارآبادkelarabad@imamatjome.com[82][173][150]تماس
استانها
ليست نهاد نماز جمعه
نماز جمعه جهان اسلام
نمایندگان ولی فقیه در استان ها
مسئول دفاتر استان ها
معاونت هاي شورا
دفاترمعاونت شورا
 
   تعداد بازدید : 17268837    ImamatJome.com © 2008