جمعه 7 آذر 1393 - 4 صفر 1436 - 28 نوامبر 2014

صفحه اول|منابع خبري|گزارش هفتگی|تشکيلات شورا|ائمه جمعه|ارتباط با ما |رهنمود رهبر|کتابخانه|پست الکترونیک

نماز جمعه های استان مازندران

کدعنوانای میلخطبهاخبارمطالبتماس
505آملamool@imamatjome.com[6][51][0]تماس
826اميرکلاamirkola@imamatjome.com[0][0][0]تماس
634ايزدشهرizadshahr[1][1][1]تماس
506بابلbabol@imamatjome.com[35][24][0]تماس
507بابلسرBabolsar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
860بخش امام زاده عبدا..imamzadeh@imamatjome.com[4][26][0]تماس
785بخش بابلکنارbabolkenar@imamatjome.com[92][274][112]تماس
864بخش دابودشتdaboodasht@imamatjome.com[52][511][75]تماس
773بخش سرخ رودsorkhrood@imamatjome.com[15][92][3]تماس
751بخش مرزن آبادmarzanabad@imamatjome.com[90][37][1]تماس
775بخش کجورkojor@imamatjome.com[63][2][0]تماس
821بخش کياسرkyasar@imamatjome.com[5][14][0]تماس
508بند پي شرقيbandpaisharghi@imamatjome.com[13][36][3]تماس
884بند پي غربيbandpaigharbi@imamatjome.com[14][45][5]تماس
118بهشهرbehshahr@imamatjome.com[0][0][0]تماس
645بهنميرbehnamir@imamatjome.com[40][52][2]تماس
288پل سفيدpolsefid@imamatjome.com[0][0][0]تماس
643تنکابنtonekabon@imamatjome.com[8][34][0]تماس
644جويبارjoibar@imamatjome.com[21][42][4]تماس
510چالوسchaloos@imamatjome.com[42][79][13]تماس
469چمستانChamestan@imamatjome.com[100][495][524]تماس
836دهستان زاغمرزzaghmaraz@imamatjome.com[3][0][0]تماس
511رامسرramsar@imamatjome.com[3][29][0]تماس
761زرگر شهرzargarshahr@imamatjome.com[37][20][0]تماس
512زيرابzerab@imamatjome.com[14][20][0]تماس
513ساريsari@imamatjome.com[89][205][13]تماس
474سلمانشهرSalmanshahr@imamatjome.com[0][6][0]تماس
515سوركsorak@imamatjome.com[8][280][5]تماس
519سيمرغsemorgh@imamatjome.com[16][11][0]تماس
478شيرگاهshirgah@imamatjome.com[110][85][270]تماس
480عباس آبادabasabad@imamatjome.com[0][1][2]تماس
835فرح آبادfarahabad@imamatjome.com[52][92][13]تماس
516فريدون كنارferidonkenar@imamatjome.com[0][0][0]تماس
517قائم شهرghaemshahr@imamatjome.com[44][1][51]تماس
518كلاردشتKelardasht@imamatjome.com[0][1][0]تماس
483كله بستkalebast@imamatjome.com[0][0][1]تماس
750گتابghatab@imamatjome.com[84][426][13]تماس
485گلوگاهgalogah@imamatjome.com[20][1][0]تماس
521محمودآبادmaahmoodabad@imamatjome.com[32][18][0]تماس
522مسئول دفتر مازندرانsari2@imamatjome.com[10][1]تماس
492نشتاوردNashtavard@imamatjome.com[20][16][1]تماس
493نكاءneka@imamatjome.com[87][305][13]تماس
494نورnoor@imamatjome.com[5][27][1]تماس
523نوشهرnoshahr@imamatjome.com[35][0][0]تماس
791کلارآبادkelarabad@imamatjome.com[87][213][159]تماس
استانها
ليست نهاد نماز جمعه
نماز جمعه جهان اسلام
نمایندگان ولی فقیه در استان ها
مسئول دفاتر استان ها
معاونت هاي شورا
دفاترمعاونت شورا
 
   تعداد بازدید : 17770304    ImamatJome.com © 2008